İşyerlerinde risk değerlendirmesi çalışması

Risk değerlendirmesi çalışması hakkında yanlış bilinenler ve aslında yapılması gereken organizasyon yapısı

AG

4/1/20234 min read

Risk değerlendirmesi ve risk analizi, işletmeler ve organizasyonlar için kritik süreçlerdir. Bu süreçlerin doğru bir şekilde yönetilmesi, işletmenin güvenliği, verimliliği ve sürdürülebilirliği açısından önemlidir. Bu blog yazısında, risk değerlendirmesi ve risk analizi hakkında sıklıkla karıştırılan kavramları ve bu süreçlerin doğru bir şekilde nasıl yapılması gerektiğini ele alacağız.

  1. Risk Değerlendirmesi Nedir?

Risk değerlendirmesi, bir işletme veya organizasyon içinde potansiyel tehlikelerin ve bu tehlikelerin işletme üzerindeki olası etkilerinin sistematik olarak belirlenmesi, analiz edilmesi ve değerlendirilmesi sürecidir (COSO, 2004). Bu süreç, işletmeye ve çalışanlara yönelik tehlikelerin önceden tespit edilerek önlem alınmasına yardımcı olur.

  1. Risk Analizi Nedir?

Risk analizi, risk değerlendirmesinin bir alt bileşeni olarak düşünülebilir ve belirlenen risklerin olasılıkları ve etkileri ile ilgili bilgi toplama, değerlendirme ve sunma sürecidir (ISO 31000, 2018). Risk analizi, işletmenin risklerini daha iyi anlamasına ve bu risklerin nasıl yönetileceğine dair bilinçli kararlar almasına yardımcı olur.

  1. Risk Değerlendirmesi ile Risk Analizinin Arasındaki Fark Nedir?

Risk değerlendirmesi ve risk analizi arasındaki temel fark, süreç ve kapsam açısından ortaya çıkmaktadır. Risk değerlendirmesi, tehlikelerin ve risklerin tespit edilmesi, analiz edilmesi ve değerlendirilmesini içerirken, risk analizi bu risklerin olasılıkları ve etkileri üzerinde daha detaylı bilgi sunmayı amaçlar (ISO 31000, 2018). Başka bir deyişle, risk değerlendirmesi genel süreci ifade ederken, risk analizi bu sürecin daha spesifik ve analitik bir bileşenidir.

  1. Risk Değerlendirmesi Nasıl Doğru Bir Şekilde Yapılır?

Risk değerlendirmesinin doğru bir şekilde yapılması için, aşağıdaki adımlar izlenebilir (COSO, 2004; ISO 31000, 2018):

a. Risk ve tehlike tanımlama: İşletmenin faaliyetleri, süreçleri ve kaynakları göz önünde bulundurularak potansiyel tehlikeler ve riskler belirlenir. Bu süreçte, tüm çalışanlar ve ilgili tarafların katılımı önemlidir, çünkü farklı perspektifler ve deneyimler risk tanımlama sürecini daha kapsamlı ve doğru hale getirir.

b. Risk analizi: Belirlenen risklerin olasılıkları ve etkileri değerlendirilir. Bu aşamada, risklerin gerçekleşme ihtimalleri ve bu risklerin işletme üzerindeki potansiyel etkileri incelenir. Bu süreç, nicel ve nitel yöntemler kullanarak yapılabilir. Nicel yöntemler, sayısal verilere dayalı risk analizleri yaparken; nitel yöntemler, uzman görüşleri ve tecrübelere dayalı analizler yapar.

c. Risk değerlendirme ve sıralama: Analiz edilen riskler, önem ve önceliklerine göre sıralanır. Bu aşamada, işletme yönetimi, en yüksek etkiye sahip ve en sık gerçekleşme ihtimali olan risklere odaklanarak, kaynaklarını ve çabalarını bu risklerin yönetimi ve azaltılması için kullanabilir.

d. Risk yönetimi ve kontrol: İşletme yönetimi, öncelikli risklere yönelik önlemler ve kontrol mekanizmaları geliştirir. Bu süreçte, risk azaltma stratejileri, acil durum planları ve çalışan eğitimleri gibi farklı yöntemler kullanılabilir.

e. İzleme ve gözden geçirme: Risk değerlendirmesi süreci, düzenli olarak gözden geçirilmeli ve güncellenmelidir. İşletmenin faaliyetlerinde, piyasa koşullarında veya teknolojik gelişmelerde meydana gelen değişiklikler, risk profilinde de değişikliklere yol açabilir. Bu nedenle, risk değerlendirmesi süreci sürekli olarak izlenmeli ve gerektiğinde güncellenmelidir.

Risk değerlendirmesi ve risk analizi, işletmelerin ve organizasyonların güvenliği, verimliliği ve sürdürülebilirliği için kritik süreçlerdir. Bu süreçlerin doğru ve etkili bir şekilde yönetilmesi, işletmenin başarısı ve geleceği için büyük önem taşır. Bu blog yazısı ile, risk değerlendirmesi ve risk analizi süreçlerine dair yanlış bilinenlerin ve doğru organizasyon yapısının nasıl olması gerektiğine dair önemli bilgiler sunmayı amaçladık.

Referanslar:

COSO (2004). Enterprise Risk Management - Integrated Framework. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. https://www.coso.org/Documents/COSO-ERM-Executive-Summary.pdf

ISO 31000 (2018). Risk management - Guidelines. International Organization for Standardization. https://www.iso.org/standard/65694.html

Risk değerlendirmesi ve risk analizi süreçlerinin doğru ve etkili bir şekilde yönetilmesi, işletmelerin ve organizasyonların başarısı için büyük önem taşır. Bu süreçleri yönetirken, aşağıdaki önerilere dikkat etmek faydalı olabilir:

  1. Risk değerlendirmesi ve risk analizi süreçlerine tüm çalışanların ve ilgili tarafların katılımını sağlamak, süreçlerin daha kapsamlı ve doğru olmasını sağlar.

  2. Risk analizinde hem nicel hem de nitel yöntemler kullanarak, daha sağlıklı ve gerçekçi sonuçlara ulaşılabilir.

  3. İşletmelerin ve organizasyonların risk profilleri dinamiktir ve sürekli değişir. Bu nedenle, risk değerlendirmesi süreçlerini düzenli olarak gözden geçirmek ve güncellemek önemlidir.

  4. Risk yönetimi ve kontrol aşamasında, öncelikli risklerin etkin bir şekilde yönetilmesi için gerekli önlemler ve kontrol mekanizmaları geliştirilmelidir.

  5. Risk yönetimi sürecinin başarılı bir şekilde uygulanması için, çalışanların sürekli eğitim alması ve farkındalıklarının artırılması önemlidir.

Bu öneriler, işletmelerin ve organizasyonların risk değerlendirmesi ve risk analizi süreçlerini daha etkin ve verimli bir şekilde yönetmelerine yardımcı olabilir. Bu sayede, işletmeler ve organizasyonlar, güvenli, verimli ve sürdürülebilir bir yapıya sahip olabilirler.