İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları: Çalışma Esasları ve Yükümlülükler

İş sağlığı ve güvenliği kurulunun işleyişi hakkında temel bilgiler

AG

4/1/20234 min read

İş sağlığı ve güvenliği kurulları, işyerlerinde çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak amacıyla oluşturulmuş önemli yapılanmalardır. Bu blog yazısında, kurulların çalışma esaslarına ve yükümlülüklerine odaklanarak, onların işyerlerindeki etkinliklerini ve süreçlerini anlamaya çalışacağız.

 

Kurulun Çalışma Esasları

İş sağlığı ve güvenliği kurulu, aşağıdaki temel esaslara göre çalışır:

 

a) Toplantı Sıklığı: Kurullar, ayda en az bir kez toplanır. Tehlike sınıfına bağlı olarak, tehlikeli işyerlerinde iki ayda bir, az tehlikeli işyerlerinde ise üç ayda bir toplanma süresi belirlenebilir.

 

b) Toplantı Gündemi: Toplantının gündemi, yeri, günü ve saati en az 48 saat önce üyelere bildirilir. Gündem, önem sırasına göre belirlenir ve üyeler gündemde değişiklik talep edebilir.

 

c) Olağanüstü Toplantılar: Ölümlü, uzuv kayıplı veya ağır iş kazaları durumlarında ya da özel tedbiri gerektiren hallerde, üyelerden herhangi biri kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

 

ç) Toplantı Zamanı: Toplantılar genellikle günlük çalışma saatleri içinde yapılır ve toplantılarda geçen süreler, günlük çalışma süresinden sayılır.

 

d) Karar Alma: Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların salt çoğunluğuyla karar alır. Çekimser oy kullanılamaz, oyların eşitliği durumunda başkanın oyu kararı belirler.

 

e) Toplantı Tutanakları: Her toplantıda, alınan kararları içeren bir tutanak düzenlenir ve başkan ve üyeler tarafından imzalanır.

 

f) Kararların Duyurulması: Alınan kararlar, ilgililere duyurulur ve çalışanlara ilan edilir.

 

g) Önceki Kararlar ve Uygulamalar: Her toplantıda, önceki toplantıya ilişkin kararlar ve uygulamalar hakkında bilgi verilir.

 

Kurul Kararlarının Bağlayıcılığı

Kurulca işyerinde ilan edilen kararlar, işverenleri ve çalışanları bağlar.

 

Çalışmaktan Kaçınma Hakkı Talepleri

Kurul, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 13. maddesinde belirtilen çalışmaktan kaçınma hakkı taleplerinde, belirlenen süre dikkate alınmaksızın acil olarak toplanır. Toplantıda alınan karar, çalışan ve çalışan temsilcisine yazılı olarak tebliğ edilir.

 

 

İş sağlığı ve güvenliği kurulları, işyerlerinde çalışanların sağlık ve güvenliğini koruma amacıyla önemli bir rol üstlenir. Kurulların çalışma esasları ve yükümlülükleri, işyerindeki iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının etkin ve düzenli bir şekilde sürdürülmesini sağlar. İşverenler ve çalışanlar, kurulların çalışma prensiplerine dikkatle uyarak ve sürekli iyileştirme için çaba göstererek, işyerlerinin daha güvenli ve sağlıklı bir ortam haline gelmesine katkıda bulunmalıdır.

İş sağlığı ve güvenliği kurulları, çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak ve işyerindeki riskleri yönetmek için oluşturulan önemli yapılanmalardır. İş sağlığı ve güvenliği kurullarının yargı karşısındaki sorumluluklarına odaklanarak, onların işyerlerindeki etkinliklerini ve süreçlerini daha iyi anlamaya çalışalım.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Üyelerinin Sorumlulukları

İş sağlığı ve güvenliği kurulu üyeleri, işyerindeki iş sağlığı ve güvenliği politikalarını ve uygulamalarını denetlemekten ve geliştirmekten sorumludur. Bu kapsamda, üyelerin yargı karşısında sorumlulukları şunlardır:

 

a) İşveren ve çalışanlarla iş birliği yaparak işyerindeki riskleri belirlemek, değerlendirmek ve yönetmek.

 

b) İş sağlığı ve güvenliği konularında bilgi ve deneyimlerini sürekli olarak güncellemek ve işyerinde uygulanması gereken yönetmeliklere uyum sağlamak.

 

c) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitim ve farkındalık programlarını düzenlemek ve uygulamak.

 

d) İş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili verileri toplamak, incelemek ve analiz etmek.

 

e) İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının sürekli iyileştirilmesini sağlamak için sürekli olarak takip etmek ve değerlendirmek.

 

Yargı Karşısındaki Sorumluluklar

İş sağlığı ve güvenliği kurulu üyeleri, işyerindeki iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının yeterli olmaması veya gerekli önlemlerin alınmaması nedeniyle oluşabilecek iş kazaları ve meslek hastalıkları durumlarında yargı karşısında sorumluluklar üstlenebilir. Bu sorumluluklar şunları içerebilir:

 

a) İşveren veya çalışanların uğradığı zararların tazmini için hukuki yükümlülükler.

 

b) İş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve yönetmeliklere aykırı hareket etmekten dolayı idari para cezaları.

 

c) İş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve yönetmeliklere aykırı hareket etmekten dolayı ceza hukuku kapsamında sorumluluklar.

 

 

İş sağlığı ve güvenliği kurulları, işyerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının denetlenmesi ve iyileştirilmesi için büyük bir sorumluluk üstlenirler. Yargı karşısındaki sorumluluklar, kurul üyelerinin iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını dikkate alarak ve sürekli iyileştirme için çaba göstererek işyerlerini daha güvenli ve sağlıklı hale getirmelerini teşvik eder.

 

İş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerinin yargı karşısındaki sorumluluklarını anlamak ve bu sorumluluklara uygun hareket etmek, işverenler ve çalışanlar için önemlidir. İş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve yönetmeliklere uyarak, işyerindeki riskleri yönetmek ve gerekli önlemleri almak, yargı karşısındaki potansiyel sorumlulukları azaltır ve işyerlerinde daha güvenli ve sağlıklı bir ortam sağlar.

 

Sonuç olarak, iş sağlığı ve güvenliği kurullarının yargı karşısındaki sorumluluklarını dikkate alarak çalışması, işverenler ve çalışanlar için önemli avantajlar sağlar. İşverenler, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını etkin bir şekilde yöneterek ve sürekli iyileştirerek yargı karşısındaki sorumluluklarını minimize edebilirler. Çalışanlar ise, işyerinde daha güvenli ve sağlıklı bir ortamda çalışarak, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunabilirler.